X

โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 มี.ค. 2561 – 30 เม.ย. 2561Shop More… Get More with AEON Gold Card

ระยะเวลา : 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 61 (61 วัน)
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออน โกลด์ 

สถานที่ : ทุกร้านค้าทั่วโลก
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ : REGISTER NOW


APPLY NOWรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย

รับของกำนัลมูลค่าสูงสุด 46,500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน โกลด์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ยอดใช้จ่ายสะสม รับของกำนัล
500,000 - 999,999 บาท บัตรกำนัล Big C
มูลค่า 5,000 บาท*
1,000,000 - 1,999,999 บาท บัตรกำนัล Big C
มูลค่า 15,000 บาท*
2,000,000 - 2,499,999 บาท

iPhone 8 256GB
มูลค่า 38,500 บาท*

ตั้งแต่ 2,500,000 บาท ขึ้นไป iPhone X 256GB
มูลค่า 46,500 บาท*

หมายเหตุ : • โปรดลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง (1) SMS โดยพิมพ์ SM1 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง) หรือ (2) เว็บไซต์ www.aeon.co.th (ฟรีค่าบริการ) ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดโปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย เว็บไซต์ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออน โกลด์ ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1มี.ค. - 30 เม.ย. 61 (61 วัน)
 2. ผู้ถือบัตรจะได้รับของกำนัล ดังนี้
  • ยอดใช้จ่ายสะสมระหว่าง 500,000 - 999,999 บาท รับบัตรกำนัล Big C มูลค่า 5,000 บาท
  ยอดใช้จ่ายสะสมระหว่าง  1,000,000 -1,999,999 บาท รับบัตรกำนัล Big C มูลค่า 15,000 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสมระหว่าง  2,000,000 - 2,499,999 บาท รับ iPhone 8 256GB มูลค่า 38,500 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 2,500,000 บาทขึ้นไป รับ iPhone X 256GB มูลค่า 46,500 บาท
  (จำกัดของกำนัล
  1 รายการ / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยคำนวณจากอัตราสูงสุด และยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้าบัญชีบัตรหลัก)
 3. ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง (1) SMS โดยพิมพ์ SM1 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ (2) เว็บไซต์ www.aeon.co.th (ฟรีค่าบริการ) ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
 4. บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ในการรับของกำนัลจากยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน ไม่รวมถึงการชำระค่าสินค้าหรือบริการประเภทสินค้าผ่อนชำระสินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การซื้อหน่วยลงทุน (MCC Code 6211), การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MCC Code 6051, 4829), การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
 5. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับของกำนัลรายการเดียว โดยบริษัทฯ จะจัดส่งของกำนัลให้แก่ผู้ถือบัตรที่ได้รับของกำนัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธการรับของกำนัลหรือไม่สามารถติดต่อได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับของกำนัล ในกรณีที่ยังไม่ได้รับของกำนัล โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่ของกำนัลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับของกำนัล
 6. ภาพของกำนัลและสินค้า/บริการใดๆ ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น
 7. มูลค่าของกำนัลเป็นราคาตลาด ณ เดือน ม.ค. 61 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากราคาจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ บริษัทฯ จะไม่ชดเชยส่วนต่างราคาของกำนัลไม่ว่ากรณีใดๆ
 8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งการกำหนดประเภทของบัตรกำนัล สี และรูปแบบของกำนัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาของกำนัลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าอันเป็นของกำนัลมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ และมิได้เป็นผู้จัดหาของกำนัลแต่อย่างใด
 10. หากพบความชำรุดบกพร่องหรือความไม่สะดวกในการใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 11. ของกำนัลเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์รับของกำนัล ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
 12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับของกำนัล และยกเว้นการมอบของกำนัลในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของกำนัล
 13. บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง และ/หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์รับของกำนัล และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 14. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 15. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย เว็บไซต์ www.aeon.co.th และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 16. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หากมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ