X

โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 25 ก.ย. 2560 – 03 ม.ค. 2561Home Product Center

ระยะเวลา : 25 ก.ย. – 3 ม.ค. 61 (101 วัน)
บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ : บัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร)
สถานที่ : โฮมโปรทุกสาขาAPPLY NOWรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย

ต่อที่ 1 - รับส่วนลดสูงสุด 14% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตอิออน
ต่อที่ 2 - รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนตามที่กำหนด

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน
20,000 - 49,999 บาท 500 บาท
50,000 - 99,999 บาท 1,400 บาท
100,000 - 299,999 บาท 3,000 บาท
300,000 - 499,999 บาท 10,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป 20,000 บาท

หมายเหตุ : โปรดลงทะเบียนทาง SMS โดยพิมพ์ HP5 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย)ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออนที่โฮมโปรทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 3 ม.ค. 61 (101 วัน)
 2. ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
 • ต่อที่ 1 - รับส่วนลด 4%, 5%, 7%,10%,12% และ 14% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ (จำกัด 6,000 บาท / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย โปรดตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการที่จุดขาย)
 • ต่อที่ 2 - รับเครดิตเงินคืน
  • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 - 49,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
  • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท
  • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 - 299,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท
  • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 300,000 - 499,999 บาท / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 10,000 บาท
  • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 20,000 บาท
   (จำกัด 20,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / รายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณจากอัตราสูงสุด และยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้าบัญชีบัตรหลัก)
 1. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณไม่รวมการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการประเภทสินค้าขายส่งเพื่อการค้า, สินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินกู้และเช่าซื้อ, การเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และยอดใช้จ่ายที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า
 2. ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ HP5 ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตอิออน 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และต้องได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 3. ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย กรณียังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และกรณีเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 4. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการมอบสิทธิพิเศษในกรณีที่ผู้ถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ หรือชำระเงินเข้าบัญชีผู้ถือบัตรเกินวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด หรือไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) หรือใช้หรือแจ้งข้อมูลปลอมหรือข้อมูลเท็จ หรือใช้บัตรหรือสินเชื่อโดยฉ้อฉล ทุจริต หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับบัตรหรือสินเชื่อแต่ละประเภทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะประกาศใช้ในภายหน้า
 5. สิทธิพิเศษไม่สามารถโอนหรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิพิเศษอื่นได้
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงโดยแจ้งให้ทราบที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 7. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย เว็บไซต์ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ
 8. กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 9. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอื่น และมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างภาษาดังกล่าว ในการตีความให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก