X

โปรโมชั่นบัตรเครดิตอิออน

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 พ.ค. 2561 – 31 ก.ค. 2561Giffarine Summer Bonus 2018

ระยะเวลา :  1 พ.ค. – 31 ก.ค. 61 ( 92 วัน)
ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรเครดิตอิออนกิฟฟารีนวีซ่า
สถานที่ : สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขาทั่วประเทศ และร้านค้าอื่นๆ ภายในประเทศAPPLY NOWรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย :

 • รับทันที กระเป๋า Valentino Rudy Summer Bag มูลค่า 1,290 บาท จำนวน 1 ใบ  (สูงสุด 2 ใบ/ท่าน/วัน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป ณ สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขาทั่วประเทศ  
 • รับกระเป๋า Valentino Rudy Summer Bag มูลค่า 1,290 บาท จำนวน 1 ใบ (รับสูงสุด 5 ใบ/ท่าน/รายการ ส่งเสริมการขาย) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 15,000 บาทขึ้นไป /บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ประกอบไปด้วยยอดใช้จ่ายระหว่าง 2,000 - 9,999 บาท ต่อเซลส์สลิปจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน รวมกับยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป/บัตร ณ ร้านค้าอื่นๆภายในประเทศ(โดยไม่รวมรายการที่เกิดจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออนกิฟฟารีน
  วีซ่า ที่มีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรภายใต้เงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น
 2. รับทันทีกระเป๋า Valentino Rudy Summer Bag มูลค่า 1,290 บาท จำนวน 1 ใบ (สูงสุด 2 ใบ/ท่าน/วัน/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย) สำหรับสมาชิกที่มีรายการใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป ณ สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2561 โดยสมาชิกสามารถติดต่อแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรเครดิตกิฟฟารีนวีซ่าที่มีหมายเลขบัตรตรงกับหมายเลขที่ปรากฎบนเซลส์สลิป เพื่อขอรับของสมนาคุณจากเจ้าหน้าที่สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา ทั้งนี้โดยเมื่อเงื่อนไขครบตามที่กำหนดสามารถรับของสมนาคุณได้ทันทีที่สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน โดยเซลล์สลิปที่นำมาแลกรับของสมนาคุณแล้วไม่สามารถนำกลับมาแลกซ้ำได้
 3. รับกระเป๋า Valentino Rudy Summer Bag มูลค่า 1,290 บาท จำนวน 1 ใบ (สูงสุด 5 ใบ/ท่าน/รายการส่งเสริมการขาย) สำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 15,000 บาท ขึ้นไป ประกอบด้วย ยอดใช้จ่ายระหว่าง 2,000- 9,999 บาทต่อเซลส์สลิปจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนรวมกับยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไปต่อหมายเลขบัตร ณ  ร้านค้าอื่นๆ ภายในประเทศโดยไม่นับรวมรายการที่เกิดจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน ระหว่าง 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ยอดการใช้จ่ายต้องถูกบันทึกมายังระบบของบริษัทฯ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
 4. การคำนวณ รายการใช้จ่ายสะสมของบัตรเสริม จะถูกคำนวณรวมเข้ากับรายการใช้จ่ายสะสมของบัตรหลัก
 5. การคำนวณ รายการใช้จ่ายสะสม จะไม่นับรวมรายการเบิก-ถอนเงินสด, สินเชื่อเงินผ่อน/เงินกู้ทุกประเภท, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รวมถึงรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง (void)
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณสำหรับสมาชิกบัตรที่คงสถานะภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระจนกระทั่งถึงวันที่บริษัทฯ ทำการจัดส่งของสมนาคุณ
 7. บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่สมาชิกตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสมาชิกมีสิทธิ์ทักท้วงภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์งดการมอบของสมนาคุณทุกกรณี
 8. ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเลือกสี/แบบ
 9. มูลค่าของสมนาคุณที่ระบุในสื่อนี้เป็นราคา ณ เดือน มีนาคม 2561 ซึ่งรวมภาษี และค่าจัดส่งแล้ว
 10. ของสมนาคุณไม่สามารถแลก/เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้ 


หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล สมาชิกต้องเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ในการแลกรับของสมนาคุณ และรับเครดิตเงินคืน กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 3. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกันให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ
 4. โปรดตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือผ่านทาง www.aeon.co.th