X

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 01 มี.ค. 2561 – 31 พ.ค. 2561รับสิทธิ์ลุ้น ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน กับอิออน

ระยะเวลา :  1 มี.ค. 61 – 31 พ.ค. 61
สินค้า/บริการ : 

: ชำระค่าสินค้า/บริการ หรือเบิกเงินสดล่วงหน้า ผ่านบัตรเครดิต
: สินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการ
: สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยายนต์
: สินเชื่อยัวร์แคช
: สินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล

สถานที่ : ทุกร้านค้าทั่วโลกAPPLY NOWรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย

รับสิทธิ์ลุ้น แพ็คเกจทัวร์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน มูลค่ารางวัลละ 140,000 บาท รวม 8 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง(ชั้นประหยัด) มูลค่าของรางวัลรวม 1,120,000 บาท

 • รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสะสมยอดใช้จ่าย, เบิกถอนเงินสด, แบ่งชำระ หรือใช้บริการสินเชื่อกับอิออนทุก 10,000 บาท
 • พิเศษรับ 5 สิทธิ์ เมื่อใช้บริการสินเชื่อผ่อนชำระเครื่องปรับอากาศหรือตู้เย็น (5 สิทธิ์/สัญญา) หรือเมื่อทำการดาวน์โหลดและลงทะเบียน AEON Thai Mobile แอปพลิเคชัน (5 สิทธิ์/ท่าน)
 • หมายเหตุ:
  - ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด


ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต บัตรสมาชิก และสินเชื่อทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อองค์กร) ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อมียอดใช้จ่าย เบิกถอนเงินสด แบ่งชำระ หรือใช้บริการสินเชื่อตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561
 2. ของรางวัล มีดังนี้
  - แพ็คเกจทัวร์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน มูลค่ารางวัลละ 140,000 บาท รวม 8 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง(ชั้นประหยัด)  มูลค่าของรางวัลรวม 1,120,000 บาท
 3. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  3.1 รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายหรือยอดอนุมัติสินเชื่อทุก 10,000 บาท สำหรับบริการแต่ละประเภทดังนี้
  ใช้จ่ายหรือแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต (Card Purchase / AEON Happy Plan (1) )
  เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิต (Cash Advance)
  แบ่งชำระค่าสินค้า/บริการ และเช่าซื้อ (Purpose Loan / Hire Purchase)
  เบิกเงินสดจากวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช (Your Cash)
  ได้รับอนุมัติสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล (Personal Loan)
  3.2 รับ 5 สิทธิ์ เมื่อใช้บริการสินเชื่อผ่อนชำระเครื่องปรับอากาศหรือตู้เย็น (5 สิทธิ์/สัญญา) หรือเมื่อทำการดาวน์โหลดและลงทะเบียน AEON Thai Mobile แอปพลิเคชั่น (5 สิทธิ์/ท่าน)
 4. ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขาย โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบสิทธิ์
 5. บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแยกตามบริการแต่ละประเภท โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายและยอดอนุมัติสินเชื่อไม่รวมถึงดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
 6. บริษัทฯ จะทำการรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ และจับรายชื่อผู้โชคดี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และจะประกาศผลรางวัลในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ, สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ, AEON Member News และ www.aeon.co.th โดยจะทำการแจ้งผลการจับรางวัลแก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน
 7. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลรายการเดียวตามลำดับการจับรางวัล โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการและวิธีการรับรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์ตามที่อยู่สำหรับจัดส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล, ไม่สามารถติดต่อได้, ไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล หรือไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัล บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 8. บริษัทฯ จะดำเนินการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้โชคดี ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่น รวมถึงไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 9. มูลค่าของรางวัลเป็นราคาตลาด ณ เดือน มกราคม 2561
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้น หากมีปัญหากรุณาติดต่อบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะลูกค้าอิออนที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับรางวัล และยกเว้นการให้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัล
 13. พนักงานในกลุ่มบริษัทอิออน (2) ตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินการจับรางวัล และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
 14. บริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง และ/หรือสื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัล และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 15. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ www.aeon.co.thกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 16. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของบริษัทฯ ผ่านทางwww.aeon.co.th
 17. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาข้อความภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ 
  (1) ในกรณีที่ลูกค้าอิออนใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยชำระเต็มจำนวน และเปลี่ยนรายการดังกล่าวเป็นการแบ่งชำระรายเดือนผ่านโปรแกรม AEON Happy Plan ในภายหลัง บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากยอดใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว
  (2) กลุ่มบริษัทอิออน หมายความรวมถึง บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด, และ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)