X

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีรายการส่งเสริมการขาย "ผ่อนทองลุ้นรับทองกับอิ ออน" สำหรับผู้ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายกับอิออน ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2559 จำนวนรวม 151 รางวัล รวมมูลค่า 1,159,000 บาท รายชื่อลูกค้าผู้โชคดี มีดังต่อไปนี้


รางวัล 1 ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 184,000 บาท

คุณพิพัฒน์ วังศรีแก้ว จ.นครราชสีมา


รางวัล 2 สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 9,700 บาท รวมมูลค่า 485,000 บาท

คุณกนกอร บุญหยาด จ.ยโสธร
26 
คุณมนัสนันท์ พรมโยธา จ.กรุงเทพฯ
คุณกาญจนา เชาว์ชัด จ.ชุมพร
27 
คุณมลทิชา แก้วจันทร์ จ.ระยอง
คุณขนิษฐา อยู่คง จ.ปทุมธานี
28 
คุณมานัส สุวิชัย จ.ตาก
คุณขวัญเรือน ประเทศ จ.อุทัยธานี
29 
คุณรักชนก ชินนะกาศ จ.ปทุมธานี
คุณคำสิงห์ พานสายตา จ.นครปฐม
30 
คุณรัตนา ส่าแหล่หมัน จ.สงขลา
คุณจรุง เข็มทอง จ.อยุธยา
31 
คุณเรวัตร วงษ์สีหา จ.สมุทรปราการ
คุณจันทิรา โพธิ์อ้น จ.กรุงเทพฯ
32 
คุณวชิรวิทย์ โรจน์บูรพา จ.กรุงเทพฯ
คุณจุไร สุขแจ่ม จ.สมุทรปราการ
33 
คุณวัลลภ อินทศร จ.ฉะเชิงเทรา
คุณเจ๊ะมะ สาเมาะ จ.ปัตตานี
34 
คุณวิภาพร ขจัดภัย จ.อุบลราชธานี
10 
คุณชลธิชา พึ่งแพง จ.สุราษฎร์ธานี
35 
คุณวิภาพร แดงสวัสดิ์ จ.สุราษฎร์ธานี
11 
คุณชุติมา ดัชถุยาวัตร จ.ชลบุรี
36 
คุณสนอง ธนันชัย จ.เชียงใหม่
12 
คุณณัฏฐ์ภัทร พุ่มพวง จ.ชุมพร
37 
คุณสะกินะ เตะเส็น จ.ตรัง
13 
คุณณัฐฌา แดงนา จ.นครราชสีมา
38 
คุณสุชาดา ชูสุข จ.นครศรีธรรมราช
14 
คุณธีรศักดิ์ ด้ามทอง จ.สงขลา
39 
คุณสุเชษฐ์ เจริญพงษ์ จ.ระนอง
15 
คุณนัณสภัทร ภูน้ำทอง จ.กรุงเทพฯ
40 
คุณสุดารัตน์ บัณฑราภิวัฒน์ จ.สมุทรสาคร
16 
คุณน้ำผึ้ง โอษฐ์งาม จ.สมุทรสาคร
41 
คุณสุนิสา สุขมี จ.กรุงเทพฯ
17 
คุณนิตยา กุฎเพชร จ.เพชรบูรณ์
42 
คุณสุมินตรา หมั่นทำ จ.กรุงเทพฯ
18 
คุณนิวัติ เซี่ยงหว็อง จ.สมุทรสาคร
43 
คุณสุวรรณ ศรีโสภา จ.สมุทรสาคร
19 
คุณบุญส่ง คำขยาย จ.ระยอง
44 
คุณเสรี โพธิจันนา จ.กรุงเทพฯ
20 
คุณปริญญา สารภี จ.สมุทรสาคร
45 
คุณเสาวณีย์ คงคาวงค์ จ.สุราษฎร์ธานี
21 
คุณพัชรภรณ์ นิลบดี จ.กาญจนบุรี
46 
คุณอนุสรา อาจผักปัง จ.สมุทรปราการ
22 
คุณพัชราภรณ์ มะละกา จ.ปทุมธานี
47 
คุณอรพินทร์ ปักษาชาติ จ.กรุงเทพฯ
23 
คุณพิลาวรรณ ลาเสือ จ.กรุงเทพฯ
48 
คุณอำนาจ เอี่ยมลักษณ์ จ.สมุทรปราการ
24 
คุณภานุวัฒน์ ยีหวังเจริญ จ.สมุทรปราการ
49 
คุณเอกลักษณ์ นพเทศน์ จ.อุตรดิตถ์
25 
คุณมนฑวรรณ ณะโส จ.สงขลา
50 
คุณเอนก รวมสุข จ.ลำพูน


รางวัล 3 แหวนทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 4,900 บาท รวมมูลค่า 490,000 บาท

คุณกมลชนก อินทรฉาย จ.กรุงเทพฯ
26 
คุณณัฐพร ร่มโพธิ์ชี จ.ประจวบคีรีขันธ์
คุณกรรณิการ์ เกษียร จ.กรุงเทพฯ
27 
คุณดวงนภา ประสมทรัพย์ จ.ชุมพร
คุณก้อง ปานแก้ว จ.สุพรรณบุรี
28 
คุณเดือนเพ็ญ ศรีตัน จ.ฉะเชิงเทรา
คุณกอยใจ ยิ่งยวด จ.เชียงใหม่
29 
คุณทัศนีย์ ขยายวงค์ จ.กรุงเทพฯ
คุณกันต์รพี แก้วมรกต จ.เพชรบุรี
30 
คุณธนภรณ์ ศิริเวช จ.กรุงเทพฯ
คุณกานดา ช้อยขุนทด จ.ยะลา
31 
คุณธนภัทร สิงห์นวล จ.สมุทรปราการ
คุณเกษร วงค์สุรินทร์ จ.กรุงเทพฯ
32 
คุณธิราพร กุมแก้ว จ.อุบลราชธานี
คุณขวัญดาว จุมปู จ.เชียงใหม่
33 
คุณนภา ขอเอื้อนกลาง จ.กรุงเทพฯ
คุณคุลิกา ทองแจ้ง จ.กรุงเทพฯ
34 
คุณนริศรา เซี่ยงว่อง จ.กาญจนบุรี
10 
คุณจรูญ ฉิมเรือง จ.สุราษฎร์ธานี
35 
คุณนฤมล ไทยเจริญ จ.สมุทรปราการ
11 
คุณจักกฤช คามเขต จ.อุดรธานี
36 
คุณน้อย ผ่องใยดี จ.นนทบุรี
12 
คุณจันทร์ทรา บุญภูมิ จ.นครปฐม
37 
คุณนัฐพล หาญวรวงศ์ จ.สมุทรสาคร
13 
คุณจิรัชญา เมธีธนากร จ.กรุงเทพฯ
38 
คุณน้ำอ้อย มิ่งแม้น จ.ประจวบคีรีขันธ์
14 
คุณจุราพร ไวสาหลง จ.ปทุมธานี
39 
คุณบรรจง จอมเขียวมา จ.สมุทรปราการ
15 
คุณเจนจิรา สงเคราะห์ธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา
40 
คุณบรรจง ธรรมบุญสุข จ.ลพบุรี
16 
คุณเจนณรงค์ เส้งเซ่ง จ.กรุงเทพฯ
41 
คุณเบญจมาศ เพ็ชรรักษา จ.บุรีรัมย์
17 
คุณฉันทนา ทิพย์สุบรรณ์ จ.กรุงเทพฯ
42 
คุณใบเฟริ์น ดีอินสวน จ.สมุทรปราการ
18 
คุณชนิดา สามศึก จ.เชียงราย
43 
คุณประวิทย์ ประจำมูล จ.ปทุมธานี
19 
คุณชมพูนุช ชมภูอาจ จ.เชียงราย
44 
คุณปราณี วงศ์ชัย จ.กรุงเทพฯ
20 
คุณชลธิชา โฉมงาม จ.กรุงเทพฯ
45 
คุณปัทมา ยูโซะ จ.ปัตตานี
21 
คุณชลิดา วงชมภู จ.พระนครศรีอยุธยา
46 
คุณปาริชาติ กองมณี จ.ลำพูน
22 
คุณชาตรี รอดคลองตัน จ.สมุทรสาคร
47 
คุณปารีรัตน์ จันท้าว จ.กรุงเทพฯ
23 
คุณซัมรา สาและ จ.ปัตตานี
48 
คุณพรเพ็ญ บุญทรง จ.กาญจนบุรี
24 
คุณณัฏฐกิตติ์ ประกาศ จ.ระยอง
49 
คุณพรรณนิภา รักษาแสง จ.ปราจีนบุรี
25 
คุณณัฐณิฌา มิ่งมล จ.ชลบุรี
50 
คุณพัฒนา จันทร์เพชร จ.กำแพงเพชร


รางวัล 3 แหวนทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 4,900 บาท รวมมูลค่า 490,000 บาท

51 
คุณพิทักษ์ ผลดก จ.นครปฐม
76 
คุณสมจิตร ค้าโค จ.กรุงเทพฯ
52 
คุณพิมพ์ลภัทร แสนกล้า จ.สุรินทร์
77 
คุณสมศรี จันทมูล จ.ปทุมธานี
53 
คุณเพ็ญสมร เสนาะ จ.ศรีสะเกษ
78 
คุณสาธิต คงเส้ง จ.สงขลา
54 
คุณไพโรจน์ พันธุ์เรือง จ.ปทุมธานี
79 
คุณสานนท์ หีตแก้ว จ.กรุงเทพฯ
55 
คุณฟารีซัน ตาเยะ จ.ยะลา
80 
คุณสิริ เง่าแปลง จ.สุพรรณบุรี
56 
คุณไฟซอล โต๊ะสัน จ.กรุงเทพฯ
81 
คุณสิริญญา ใจกลาง จ.มุกดาหาร
57 
คุณภีรศักดิ์ บัวสอน จ.กรุงเทพฯ
82 
คุณสุนทรี กันภัย จ.กาญจนบุรี
58 
คุณมนตรี กิจการ จ.อุตรดิตถ์
83 
คุณสุปราณี คำกิ่ง จ.เพชรบูรณ์
59 
คุณมยุรา คำสุข จ.มหาสารคาม
84 
คุณสุพัตรา บุญปก จ.ยะลา
60 
คุณยุทธชัย ไม้ดัด จ.กรุงเทพฯ
85 
คุณสุภาพ เจริญทัศน์ จ.สมุทรปราการ
61 
คุณรณัช รุ่งสว่าง จ.เพชรบุรี
86 
คุณสุภาพร ชูแก้ว จ.พัทลุง
62 
คุณรัชดา จูตะวิริยะสกุล จ.กรุงเทพฯ
87 
คุณสุภารัตน์ เชื้อเพชร จ.สุพรรณบุรี
63 
คุณรัตติยา มาราสา จ.สตูล
88 
คุณสุภาวดี คงคานาม จ.ชุมพร
64 
คุณวนิดา ภักดีศรี จ.พิจิตร
89 
คุณสุภาวรรณ แก้วประสงค์ จ.อุตรดิตถ์
65 
คุณวรณัฐปภัสร์ วงษ์มะณี จ.พิษณุโลก
90 
คุณสุมิต จันทร์เต็ม จ.กรุงเทพฯ
66 
คุณวราภรณ์ มีชัย จ.กำแพงเพชร
91 
คุณสุรีพร บุญสงค์ จ.กรุงเทพฯ
67 
คุณวราภรณ์ เทียนศิริ จ.สมุทรสาคร
92 
คุณสุเรวัตร ยานาบัว จ.ระยอง
68 
คุณวันเพ็ญ แก้วขุนทด จ.กรุงเทพฯ
93 
คุณสุวิมล คำปัญญา จ.กรุงเทพฯ
69 
คุณวาสิตา พูลสวัสดิ์ จ.ปทุมธานี
94 
คุณแสงดาว เจริญลักษณ์ จ.กาญจนบุรี
70 
คุณวิโรจน์ เหลี่ยมพล จ.สมุทรปราการ
95 
คุณหมัดอาหลี หมัดสุเด็น จ.สงขลา
71 
คุณวีระ อ่อนนางาม จ.มหาสารคาม
96 
คุณอัตภพ ทองใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
72 
คุณวีระยุทธ ประโยธิน จ.สมุทรปราการ
97 
คุณอาหะมะ อาแวกาจิ จ.ยะลา
73 
คุณศรัญยู เทพดำ จ.สงขลา
98 
คุณอินทร์วงค์ หนานใส่ จ.สมุทรสาคร
74 
คุณศักดิ์ทวี แสนบุญศิริ จ.กรุงเทพฯ
99 
คุณอุไรพร ทาช่วย จ.สมุทรปราการ
75 
คุณศิระ เจริญศิลปคุณ จ.ปราจีนบุรี
100 
คุณเอี่ยมจิตร ศรีภูธร จ.กรุงเทพฯ