X

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ
โปรดระวังสื่ออิออนปลอมในสังคมออนไลน์


ขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดให้มีการให้บริการผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น ยกเว้น AEON Official Line application และ เว็ปไซท์ของบริษัท – www.aeon.co.th หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ กรุณาตรวจสอบได้ที่ 1) www.aeon.co.th 2) FAQ และ 3) คลิกที่นี่หรือหากท่านมีข้อสงสัย หรือพบเห็น website หรือสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ชื่อบริษัทฯ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อ ที่ csd@aeon.co.th