X

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อประเภทต่างๆ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

1. ดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ

  • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน (อัตราต่ำสุดถึงสูงสุด) 26.07 % ถึง 28 % ต่อปี (Effective Rate)

2. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

  • ค่าอากรแสตมป์
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3. ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น

3.1 ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน
ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร ไม่มี ชำระผ่านเครื่อง ATM ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด
ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร ตามอัตราที่แต่ละธนาคารกำหนด ชำระผ่านจุดบริการรับชำระเงิน ตามอัตราที่จุดชำระแต่ละแห่งกำหนด
ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ตามอัตราที่ที่ทำการไปรษณีย์กำหนด    
3.2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
กรณีพบข้อมูล 12 บาท / ครั้ง
กรณีไม่พบข้อมูล 5 บาท / ครั้ง
3.3 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
(กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
ไม่มี
3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
100 บาท/รอบบัญชี
3.5 ค่าใช้จ่ายในการถอนเงินจากตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและธนาคารไทยพาณิชย์
13 บาท/รายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.6 ค่าธรรมเนียมบัตรสมาชิกร่วม อิออน แรบบิท
แรกเข้า 100 บาท
3.7 ค่าใช้จ่ายการเบิกถอนเงินสดที่ทำการไปรษณีย์ไทยและจุดบริการรับชำระเงิน
20 บาท/รายการ

4. ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัท

4.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
ไม่มี
4.2 ค่าธรรมเนียมกรณีเช็คคืน
200 บาท/ครั้ง
4.3 ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด
100 บาท/ใบ
4.4 ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี
ไม่มี
4.5 ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่
ทดแทนรหัสเดิม
50 บาท/ครั้ง
4.6 ค่าขอตรวจสอบรายการ
ไม่มี
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงิน(ต่อปี)
ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวม
สินเชื่อเงินกู้ส่วน
บุคคล 30 นาที
15.00% 13.00% 28.00%
สินเชื่อเงินกู้ทาง
ไปรษณีย์
15.00% 13.00% 28.00%
สินเชื่อเงินกู้ทาง
อินเตอร์เน็ท
15.00% 13.00% 28.00%
ประเภทสินเชื่อ ยอดจัดสินเชื่อเงินกู้ขั้นต่ำ
สินเชื่อเงินกู้ส่วน
บุคคล 30 นาที
3,000
สินเชื่อเงินกู้ทาง
ไปรษณีย์
3,000
สินเชื่อเงินกู้ทาง
อินเตอร์เน็ท
3,000
ประเภทสินเชื่อ ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ
สินเชื่อเงินกู้ส่วน
บุคคล 30 นาที
5% ของยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 400 บาท
สินเชื่อเงินกู้ทาง
ไปรษณีย์
5% ของยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 400 บาท
สินเชื่อเงินกู้ทาง
อินเตอร์เน็ท
5% ของยอดเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 400 บาท
  • ประเภทของสินเชื่อเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์
    ข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ
ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงิน(ต่อเดือน)
บัตรเครดิตอิออน
ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวม
การซื้อทอง 0.50% 0.79% 1.29%
การซื้อโทรศัพท์
มือถือ
0.50% 0.79% 1.29%
การซื้อเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า
0.50% 0.49% 0.99%
สินเชื่อเงินกู้เพื่อ
การรวมซื้อสินค้า
0.50% 0.49% 0.99%
การซื้อสินค้า
ไอที
0.50% 0.49% 0.99%
การซื้อเฟอร์
นิเจอร์ และการ
ตกแต่งบ้าน
0.50% 0.49% 0.99%
การซ่อมบำรุง
รถยนต์
0.50% 0.49% 0.99%
สินเชื่อเงินกู้เพื่อ
พัฒนาตนเอง
0.50% 0.49% 0.99%
การท่องเที่ยว 0.50% 0.49% 0.99%
การรักษา
พยาบาล และซื้อ
อุปกรณ์กีฬา
0.50% 0.49% 0.99%
การแต่งงาน 0.50% 0.49% 0.99%
การบริการ 0.50% 0.49% 0.99%
การซื้ออุปกรณ์
และเครื่องมือ
การเกษตร
0.50% 0.49% 0.99%
ประกันภัย
รถยนต์
0.50% 0.50% 1.00%
ประกันอัคคีภัย 0.50% 0.50% 1.00%
ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
0.50% 0.50% 1.00%
ประกันสุขภาพ 0.50% 0.50% 1.00%

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงิน(ต่อเดือน)
บัตรสมาชิกอิออนและลูกค้าใหม่
ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวม
การซื้อทอง 0.50% 0.79% 1.29%
การซื้อโทรศัพท์
มือถือ
0.50% 0.79% 1.29%
การซื้อเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า
0.50% 0.79% 1.29%
สินเชื่อเงินกู้เพื่อ
การรวมซื้อสินค้า
0.50% 0.79% 1.29%
การซื้อสินค้า
ไอที
0.50% 0.79% 1.29%
การซื้อเฟอร์
นิเจอร์ และการ
ตกแต่งบ้าน
0.50% 0.79% 1.29%
การซ่อมบำรุง
รถยนต์
0.50% 0.79% 1.29%
สินเชื่อเงินกู้เพื่อ
พัฒนาตนเอง
0.50% 0.79% 1.29%
การท่องเที่ยว 0.50% 0.79% 1.29%
การรักษา
พยาบาล และซื้อ
อุปกรณ์กีฬา
0.50% 0.79% 1.29%
การแต่งงาน 0.50% 0.79% 1.29%
การบริการ 0.50% 0.79% 1.29%
การซื้ออุปกรณ์
และเครื่องมือ
การเกษตร
0.50% 0.79% 1.29%
ประกันภัย
รถยนต์
0.50% 0.50% 1.00%
ประกันอัคคีภัย 0.50% 0.50% 1.00%
ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
0.50% 0.50% 1.00%
ประกันสุขภาพ 0.50% 0.50% 1.00%

ประเภทสินเชื่อ ยอดจัด
สินเชื่อ
เงินกู้ขั้นต่ำ
ยอดชำระ
รายเดือน
ขั้นต่ำ
ระยะเวลา
ผ่อนชำระ
ต่อเดือน
การซื้อทอง 3,000 400 6, 9, 12
การซื้อโทรศัพท์
มือถือ
3,000-14,999
15,000
400 6, 9, 12
6, 9, 12, 18
การซื้อเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า
3,000 400 6, 9, 12,
18, 24
สินเชื่อเงินกู้เพื่อ
การรวมซื้อสินค้า
3,000 400 6, 9, 12,
18, 24
การซื้อสินค้า
ไอที
3,000 400 6, 9, 12,
18, 24, 36
การซื้อเฟอร์
นิเจอร์ และการ
ตกแต่งบ้าน
3,000 400 6, 9, 12,
18, 24, 36
การซ่อมบำรุง
รถยนต์
3,000 400 6, 9, 12,
18, 24
สินเชื่อเงินกู้เพื่อ
พัฒนาตนเอง
3,000 400 6, 9, 12,
18, 24
การท่องเที่ยว 3,000 400 6, 9, 12,
18, 24
การรักษา
พยาบาล และซื้อ
อุปกรณ์กีฬา
3,000 400 6, 9, 12,
18, 24
การแต่งงาน 3,000 400 6, 9, 12,
18, 24
การบริการ 3,000 400 6, 9, 12,
18, 24
การซื้ออุปกรณ์
และเครื่องมือ
การเกษตร
3,000 400 6, 9, 12,
18, 24
ประกันภัย
รถยนต์
3,000 400 4, 6, 9, 12
ประกันอัคคีภัย 3,000 400 4, 6, 9, 12
ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
3,000 400 4, 6, 9, 12
ประกันสุขภาพ 3,000 400 4, 6, 9, 12