บัตรเครดิตอิออน วุฒิศักดิ์วีซ่า

พิเศษ! สมัครออนไลน์วันนี้ ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ*
1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2559


สิทธิประโยชน์*

 1. รับส่วนลดสูงสุด 10% พร้อมแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
 2. รับสิทธิ์ VIP Queue Reservation สิทธิ์โทรนัดจองคิวรับบริการล่วงหน้า
 3. โปรแกรม Buy 1 Get 1 FREE ซื้อทรีตเม้นท์ 1 คอร์ส แถมฟรี 1 ครั้ง ทุกโปรแกรมที่ร่วมรายการ
 4. Birthday Special Gift รับคูปองส่วนลดสูงสุด 25% ในเดือนเกิด
 5. ส่วนลดสูงสุด 10% สำหรับโปรแกรมคอร์สสปาทรีตเม้นท์ ที่พุทธรักษาสปา

Welcome Package (เฉพาะบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น)

 1. คูปองทรีตเม้นท์ที่วุฒิศักดิ์คลินิค มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท
 2. ฟรีกระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 30,000 บาท จากร้านค้าทั่วประเทศ ภายใน 45 วันนับจากวันอนุมัติ**

เงื่อนไขและข้อกำหนด
     (*)
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน วุฒิศักดิ์ วีซ่า และที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง (void)
 • สมาชิกสามารถรับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุด 10% พร้อมแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เลือก 3,6 และ 10 เดือน) ผ่านโปรแกรมแบ่งชำระ อิออน แฮปปี้ แพลน ที่วุฒิศักดิ์คลินิกทุกสาขา ยกเว้นรายการแบ่งชำระที่ทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • กรณีรับสิทธิ์จองคิวล่วงหน้า (VIP Queue Reservation) สมาชิกสามารถสอบถามและสำรองคิวล่วงหน้าได้ที่วุฒิศักดิ์คลินิกทุกสาขา
 • บสิทธิ์ซื้อทรีตเม้นท์ 1 คอร์ส แถมฟรี 1 ครั้ง เฉพาะโปรแกรมคอร์สที่ร่วมรายการและภายใต้เงื่อนไขที่วุฒิศักดิ์ คลินิกกำหนด
 • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งคูปองส่วนลดสูงสุด 25% (Birthday special gift) ให้แก่สมาชิกภายในเดือนเกิด ตามที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารใบแจ้งการชำระเงิน ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้คูปองเป็นไปตามที่วุฒิศักดิ์คลินิกกำหนด
 • รับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุด 10% ที่พุทธรักษาสปา เฉพาะการชำระค่าคอร์สสปาทรีตเม้นท์ที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
     (**)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน วุฒิศักดิ์ วีซ่า รายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติและมียอดการใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ โดยสมาชิกจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่มีประวัติผิดนัดชำระ จนกระทั่งถึงวันที่บริษัทฯ จัดส่งของสมนาคุณ
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่สมาชิกภายใน 90 วันนับจากวันที่สรุปยอดการใช้จ่าย โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารใบแจ้งการชำระเงิน ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิ์ทักท้วงเรียกร้องของสมนาคุณจากบริษัทฯ ได้ภายใน 120 วันนับจากวันที่สรุปยอดการใช้จ่าย


หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล โดยสมาชิกต้องเก็บเซลส์สลิปไว้เป็นหลักฐานยืนยันการใช้สิทธิ์เพื่อรับของสมนาคุณ กรณีมีข้อโต้แย้งให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงความผิดพลาดใดๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 15,000 บาท / เดือนขึ้น
 • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอิออน
document
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนเพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick

หมายเหตุ:

 • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติ
  สินเชื่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ฟรี
  1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
- บัตรหลัก
200 บาท
- บัตรเสริม
100 บาท

2.ค่าธรรมเนียม
2.1 ดอกเบี้ย
20% ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
3% ของจำนวนเงินที่เบิก
2.3 การขอสำเนาใบบันทึกรายการขาย
   -
2.4 การขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชี
   -
2.5 การขอตรวจสอบรายการ
   -
2.6 การติดตามทวงถามชำระหนี้
ตามค่าใช้จ่ายจริง
2.7 การออกบัตรใหม่
200 บาท ต่อครั้ง

หมายเหตุ:

 • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทอิออนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์อิออน
 • 2. รอการยืนยันอีเมล์จากบริษัทอิออน
 • 3. ส่งเอกสารการสมัคร
 • 4. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • 5. รับบัตรเครดิตอิออน

สมัครด้วยไปรษณีย์

 • 1.กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
 • 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
 • 3. รอการอนุมัติ
 • 4. รับบัตรเครดิตอิออน

ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่เคาน์เตอร์อิออนพร้อมเอกสารการสมัคร
 • 2. รอการอนุมัติ
 • 3. รับบัตรเครดิตอิออน