บัตรเครดิตกิฟฟารีนวีซ่า

พิเศษ! สมัครออนไลน์วันนี้ ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ*
วันนี้ - 31 พ.ค. 2560


New privileges for AEON Giffarine Visa Card 2016

ระยะเวลา  :  1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
บัตรเครดิตอิออนที่ร่วมรายการ  :  บัตรเครดิตอิออน กิฟฟารีน วีซ่า
ร้านค้าที่เข้าร่วม  :  สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา และร้านค้าทั่วประเทศ

สิทธิประโยชน์

 1. รับเครดิตเงินคืน 1% (สูงสุด 500 บาท/บัตร/รอบบัญชี)
  1.1  เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่ สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา
  1.2  เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ5,000บาทขึ้นไป/รอบบัญชี จากร้านค้าทั่วประเทศ (ไม่นับรวมยอดจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน)
 2. พิเศษทุกๆ 10 PV รับคะแนน Giff Club 2 คะแนน จากปกติ 1 คะแนน สำหรับนักธุรกิจกิฟฟารีนที่เป็นสมาชิก Giff Club เท่านั้น
 3. ฟรี ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต และค่าขนส่ง ภายในระยะทาง 15 กม.จากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน(เฉพาะยอดซื้อจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น)

เงื่อนไข

 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน กิฟฟารีน วีซ่า ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรภายใต้เงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น
 • กรณีเครดิตเงินคืน 1% เฉพาะยอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิปที่เกิดขึ้น ณ สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขา หรือสะสมยอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป / รอบบัญชี จากร้านค้าทั่วประเทศ โดยไม่นับรวมถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน และจำกัดยอดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/บัตร/รอบบัญชีเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกคำนวณและโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น โดยจะทำการโอนยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วันนับจากวันสรุปรอบบัญชีบัตรเครดิต (วันสรุปรอบบัญชีบัตรเครดิตทุกวันที่ 10 ของเดือน) และสมาชิกมีสิทธิ์ทักท้วงเรียกร้องจากบริษัทฯ ภายใน 120 วันนับจากวันสรุปรอบบัญชีบัตรเครดิต
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืน ไม่นับรวมยกเว้นรายการเบิก-ถอนเงินสด, สินเชื่อเงินผ่อน หรือกู้ทุกประเภท รวมถึงรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง (Void)
 • สำหรับนักธุรกิจกิฟฟารีนที่เป็นสมาชิก Giff Club ทุกๆ 10 PV จะได้รับคะแนน Giff Club 2 คะแนน จากปกติ 1 คะแนน โดยการรับคะแนนสะสมเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของทางกิฟฟารีน
 • ฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตและค่าขนส่ง เฉพาะกรณีที่ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออนกิฟฟารีน วีซ่า ณ สำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขาทั่วประเทศ โดยค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการรับบัตรเครดิตที่เรียกเก็บจากร้านค้ามิได้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และในส่วนของค่าขนส่ง สมาชิกสามารถแจ้งขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวกับทางสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน โดยมิต้องใช้ 1,500 PV ในการยกเว้นค่าขนส่งสินค้า ซึ่งกิฟฟารีนจะจัดส่งสินค้าให้ภายในระยะทาง 15 กิโลเมตรนับจากสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีน

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล โดยสมาชิกต้องเก็บเซลล์สลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย หรือผ่านทาง www.aeon.co.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 15,000 บาท / เดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอิออนฯ
document
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนเพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick

หมายเหตุ:

 • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติ
  สินเชื่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ฟรี
  1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
- บัตรหลัก
200 บาท
- บัตรเสริม
100 บาท

2.ค่าธรรมเนียม
2.1 ดอกเบี้ย
20% ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
3% ของจำนวนเงินที่เบิก
2.3 การขอสำเนาใบบันทึกรายการขาย
   -
2.4 การขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชี
   -
2.5 การขอตรวจสอบรายการ
   -
2.6 การติดตามทวงถามชำระหนี้
ตามค่าใช้จ่ายจริง
2.7 การออกบัตรใหม่
200 บาท ต่อครั้ง

หมายเหตุ:

 • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทอิออนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์อิออน
 • 2. รอการยืนยันอีเมล์จากบริษัทอิออน
 • 3. ส่งเอกสารการสมัคร
 • 4. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • giffarinevisa
 • 5. รับบัตรเครดิตอิออน

สมัครด้วยไปรษณีย์

 • 1.กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร
 • 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
 • 3. รอการอนุมัติ
 • giffarinevisa
 • 4. รับบัตรเครดิตอิออน

ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)

 • 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่เคาน์เตอร์อิออนพร้อมเอกสารการสมัคร
 • 2. รอการอนุมัติ
 • giffarinevisa
 • 3. รับบัตรเครดิตอิออน