บริการของเรา

การบริการสินเชื่อเงินกู้

 
สินเชื่อเพื่้อการซื้อสินค้าไอที
สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ และสินค้าไอที

เงื่อนไขและข้อตกลง
อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน :
บัตรเครดิตอิออน : 0.99% (ต่อเดือน)
บัตรสมาชิกอิออน และลูกค้าใหม่ : 1.29% (ต่อเดือน)
ยอดจัดสินเชื่อเงินกู้ขั้นต่ำ : 3,000 บาท
ยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ : 400 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ : 6, 9, 12, 18, 24 และ 36 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

เอกสารการสมัคร

  ลูกค้าบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอิออน

 

  ลูกค้าใหม่
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้