ข้อมูลอิออน

ประวัติอิออน

ประวัติความเป็นมาของบริษัท
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 โดยบริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (“อิออน เครดิต เซอร์วิส”) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 250 ล้านบาท อิออน เครดิต เซอร์วิส ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น โดยประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อเช่าซื้อ บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่นๆ จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นโตเกียว อิออน เครดิต เซอร์วิส จึงเริ่มขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย จีน ไต้หวัน เกาหลี เวียดนาม กัมพูชา ออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์ ลาว และพม่า ตามลำดับ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Finance) แก่ลูกค้าในหลากหลายรูปแบบทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อส่วนบุคคล และ อื่นๆ โดยธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาคือ ธุรกิจบัตรเครดิต และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 38 และ ร้อยละ 50 ของรายได้รวม ตามลำดับ และธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ มีสัดส่วนร้อยละ 2 ของรายได้รวม
ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ มีจำนวนลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิตและสินเชื่ออื่นๆ ถึง 6.70 ล้านบัตร เพิ่มขึ้น 482,000 บัตรหรือคิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 8 จากปีก่อน แบ่งเป็นบัตรเครดิต 2.12 ล้านบัตร และบัตรสมาชิก 4.58 ล้านบัตร ในส่วนของการขยายเครือข่าย บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 100 สาขา และเครื่องเบิกและชำระเงินสดอัตโนมัติ (ATMs) 382 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ลูกค้าครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนมีร้านค้าสมาชิกรวมกว่า 15,700 แห่ง.