การบริการลูกค้า

ค่าบริการ
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2557
1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่น
 
ดอกเบี้ย
0 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
20% ต่อปี
ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด
0 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่น
0 % ต่อปี
วันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
เริ่มคิดจาก [/] วันที่จ่ายเงินให้ร้านค้า          [ ] วันที่สรุปยอดรายการ           [ ] วันที่ครบกำหนดชำระ
2. อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ
   
บัตรทั่วไป บัตรทอง บัตรสนามกอล์ฟ
รายละเอียดจำนวนเรียกเก็บ (บาท)กรณีซื้อสินค้า (บาท)กรณีเบิกเงินสดล่วงหน้า (บาท)
 1-5,000500500
 5,001 ขึ้นไปร้อยละ 10ร้อยละ 10
บัตรรอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินั่ม
รายละเอียดจำนวนเรียกเก็บ (บาท)กรณีซื้อสินค้า (บาท)กรณีเบิกเงินสดล่วงหน้า (บาท)
 1-10,0001,0001,000
 10,001 ขึ้นไปร้อยละ 10ร้อยละ 10

 

*ยอดเงินเรียกเก็บยังไม่รวมค่าธธรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีชำรุด/สูญหาย

และค่าธรรมเนียมการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม ซึ่งจะต้องชำระเต็มจำนวนในแต่ละงวด

3. ค่าธรรมเนียมการเบิก
ถอนเงินสด
3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
4. ระยะเวลาการชำระคืน
โดยปลอดดอกเบี้ย
หากชำระ ตามกำหนด
สูงสุด 52 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการ (กรณีชำระเต็มจำนวน) ทั้งนี้ไม่รวมกรณีเบิกเงินสดล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน

บัตรทั่วไปบัตรทองบัตรรอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม
บัตรหลักบัตรเสริมบัตรหลักบัตรเสริมบัตรหลักบัตรเสริม
ภายในประเทศต่างประเทศภายในประเทศต่างประเทศต่างประเทศต่างประเทศ
5. ค่าธรรมเนียมของบัตร
แต่ละประเภท (บาทต่อปี)
        
แรกเข้า
--------
รายปี
2002001001005002503,0001,500
 บัตรสนามกอล์ฟบัตรองค์กรบัตรเอชไอเอส  
 บัตรหลักบัตรเสริมบัตรหลักบัตรหลัก  
 ต่างประเทศต่างประเทศต่างประเทศ  
ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (บาทต่อปี)
      
แรกเข้า
----  
รายปี
1,2001,2005003,000  
6. ค่าธรรมเนียมในการ
ชำระเงิน
ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ชำระผ่านเครื่อง ATM

 

ตามอัตราที่แต่ละ
ธนาคารกำหนด

 

ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร

 

ตามอัตราที่แต่ละ
ธนาคารกำหนด

ชำระผ่านระบบโทรศัพท์ อัตโนมัติ

-

 

ชำระที่เคาน์เตอร์สาขา
ของบริษัท

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ชำระที่ตู้รับชำระเงิน
ของบริษัท

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติ
ทางไปรษณีย์

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ชำระผ่านที่ทำการไปรษณีย์

ตามอัตรา
ที่ที่ทำการไปรษณีย์กำหนด

ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ตามอัตรา
ที่เคาน์เตอร์กำหนด

7. ค่าปรับกรณีเช็คคืนไม่เสียค่าใช้จ่าย
8. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด200 บาท/ครั้ง
9. ค่าธรรมเนียมในการ
ขอใบแจ้งยอดบัญชี
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
10. ค่าธรรมเนียมในการขอ
สำเนาใบบันทึกการขาย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
11. ค่าธรรมเนียมในการขอ
รหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่
ทดแทนรหัสเดิม
200 บาท/ครั้ง
12. ค่าธรรมเนียมในการขอ
ตรวจสอบรายการ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
13.ค่าติดตามทวงถามชำระหนี้ ค้างชำระ

 

อัตราค่าติดตามทวงถามชำระหนี้

 

 

ไม่เกิน 3 รอบบัญชี

 

24 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 264 บาท ต่อรอบบัญชี

 

 

3 รอบบัญชีขึ้นไป

 

24 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 384 บาท ต่อรอบบัญชี

 

 

14. ค่าความเสี่ยงจากการ
แปลงสกุลเงิน
สูงสุดไม่เกิน 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนกลางที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิตที่บริษัทฯ เป็นสมาชิก
หมายเหตุ:
  • กรณีผู้ถือบัตรใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงเป็นเงินบาทไทยโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนกลางที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิตของบัตรนั้นๆ ที่บริษัท
    กรณีบัตร VISA: http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp
    กรณีบัตร MasterCard: http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html
    กรณีบัตร JCB: http://www.jcb.co.jp/r/globalrate.html
  • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556