ตำแหน่งงาน

สารจากฝ่ายบุคคล

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

  1. สำเนาวุฒิการศึกษา
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  5. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ
  6. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ
  7. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน